Քաղաքական

24.09.2019 10:57


Ա­մուլ­սա­րի հար­ցը վերջ­նա­կա­նա­պես կվճռ­վի. ոս­տի­կա­նու­թյունն անց­նե­լու է «հա­տուկ» ռե­ժի­մի, ուժ ևս կկի­րառ­վի․ «Իրատես»

Ա­մուլ­սա­րի հար­ցը վերջ­նա­կա­նա­պես կվճռ­վի. ոս­տի­կա­նու­թյունն անց­նե­լու է «հա­տուկ» ռե­ժի­մի, ուժ ևս կկի­րառ­վի․ «Իրատես»

«ԱՄՆ-ից վե­րա­դառ­նա­լուց հե­տո Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը վերս­տին ցն­ցե­լու է կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, ո­րից կտու­ժի նաև ԱԺ-ն։ Ա­մուլ­սա­րի հար­ցը վերջ­նա­կա­նա­պես կվճռ­վի, հան­քը շա­հա­գործ­վե­լու է։ Այս մա­սին ակ­նար­կեց իր ա­սու­լի­սում նաև Փա­շի­նյա­նը. «Շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րին վնաս են քա­ղա­քակր­թու­թյան բո­լոր դրսևո­րում­նե­րը՝ նե­րա­ռյալ գրե­րի գյու­տը։ Ի՞նչ եք ա­ռա­ջար­կում: Բրոն­զե դա՞ր վե­րա­դառ­նանք»: Այս հար­ցով պայ­մա­նավոր­ված` և՛ օ­րենս­դիր, և´ գոր­ծա­դիր հատ­վա­ծում կլի­նեն տու­ժած­ներ, սա­կայն խնդի­րը միայն հրա­ժա­րա­կան­նե­րով ու ման­դատ վայր դնե­լով չի հան­գու­ցա­լուծ­վի։

Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ ոս­տի­կա­նու­թյունն անց­նե­լու է «հա­տուկ» ռե­ժի­մի, ուժ ևս կկի­րառ­վի՝ ճն­շե­լու փո­ղո­ցը։ Այս խն­դի­րը դր­ված է ոս­տի­կա­նա­պե­տի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տա­րի ա­ռաջ, որ­պես­զի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րո­շու­մից հե­տո ա­պա­հով­վի դրա կի­րա­ռու­մը։

Ի դեպ, բաց տեքս­տով Ար­ման Սարգ­սյա­նին Փա­շի­նյանն ա­սաց, որ աշ­խա­տան­քի ար­դյուն­քով է պայ­մա­նա­վոր­ված նրա հե­տա­գա պաշ­տո­նա­վա­րու­մը»,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Այս խորագրի վերջին նյութերը