Լրահոս

21.02.2020 11:30


Իշխանական ճամբարում ԵՊՀ ռեկտորի հարցում որոշակիություն չկա. եթե փորձեն «սորոսական» Հովհաննես Հովհաննիսյանին դարձնել ռեկտոր, ապա իրենք կընկնեն լուրջ հարվածի տակ. «Իրատես»

Իշխանական ճամբարում ԵՊՀ ռեկտորի հարցում որոշակիություն չկա. եթե փորձեն «սորոսական» Հովհաննես Հովհաննիսյանին դարձնել ռեկտոր, ապա իրենք կընկնեն լուրջ հարվածի տակ. «Իրատես»

«Ասում են, թե մինչ այս պահն իշ­խա­նա­կան ճամ­բա­րում ԵՊՀ ռեկ­տո­րի հար­ցում ո­րո­շա­կիու­թյուն չկա: Բանն այն է, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հա­մար նա­խընտ­րե­լի թեկ­նա­ծուն նախ­կին փոխ­նա­խա­րար, այժմ պատ­գա­մա­վոր, հայտ­նի սո­րո­սա­կան Հով­հան­նես Հով­հան­նի­սյանն էր, ո­րը աչ­քի էր ըն­կել ե­կե­ղե­ցու, դիակ­նե­րի հրա­շիջ­ման իր «տրակ­տատ­նե­րով», ստա­ցած «սու­պեր» գրանտ­նե­րով, բայց դոկ­տո­րի աս­տի­ճան չու­ներ։

Իսկ երբ ու­նե­ցավ, ար­դեն չու­ներ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի և իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի սա­տա­րու­մը: Ա­սում են` ինչ-ինչ պատ­մու­թյուն­նե­րի մեջ հայ­տն­ված նա­խա­րար Հա­րու­թյու­նյա­նի ու նրա եր­բեմ­նի տե­ղա­կալ Հով­հան­նի­սյա­նի միջև «սև կա­տու» էր ան­ցել: Բա­ցի այդ, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հաս­կա­ցել են, որ ե­թե փոր­ձեն Հով­հան­նի­սյա­նին դարձ­նել ԵՊՀ ռեկ­տոր, ա­պա ա­ռա­ջին հեր­թին ի­րենք կընկ­նեն լուրջ հար­վա­ծի տակ. Հով­հան­նի­սյա­նը կդառ­նա հզոր «հար­թակ», ա­ռանց այն էլ` Սո­րո­սի դեմ «Ա­վա­րայ­րի» ե­լած հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հա­մար, ար­դյուն­քում կիջ­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­ռանց այն էլ աս­ֆալ­տին հա­վա­սար­ված ի­մի­ջը:

Այդ իսկ պատ­ճա­ռով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը լվա­ցել են ձեռ­նե­րը ԵՊՀ-ից, ո­րով­հետև էլ ա­վե­լի «հրա­տապ»` ՍԴ-ի, հան­րաք­վեի, Ար­ցա­խի խն­դիր­նե­րը թա­կում են նրանց դու­ռը»,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Այս խորագրի վերջին նյութերը