Կարծիք

28.03.2017 14:53


32 տարի առաջ այս օրը Բեյրութում առևանգվեց ու սպանվեց Սարգիս Զեյթլյանը

32 տարի առաջ այս օրը Բեյրութում առևանգվեց ու սպանվեց Սարգիս Զեյթլյանը

32 տարի առաջ այս օրը Բեյրութում առևանգվեց ու սպանվեց Սարգիս Զեյթլյանը՝ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ դերի ու կարևորության մասին բարձրաձայնող եզակի հայ քաղաքական գործիչը: Այս պահին առավել քան արդիական են հնչում Ս.Զեյթլյանի հետևյալ խոսքերը. «Այ­սօր հայ ժո­ղո­վուր­դին առ­ջեւ դրո­ւած է, իբ­րեւ քա­ղա­քա­կան դատ եւ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ա­ռար­կայ, ոչ թէ ­Հա­յաս­տա­նի ստեղ­ծու­մը, իբ­րեւ ազ­գա­յին հո­ղա­մաս, ինչ­պէս էր պա­րա­գան ե­րէկ, այլ ­Հա­յաս­տա­նի ամ­բող­ջա­ցու­մը, փոքր ու ան­բա­ւա­րար տա­րա­ծու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նի ըն­դար­ձա­կու­մը..., ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը իր մէջ ամ­փո­փե­լու եւ ա­նոր բնա­կա­նոն զար­գա­ցու­մը ա­պա­հո­վե­լու անհ­րա­ժեշտ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով։
«Ա­ւե­լի՛ն. այ­սօր հայ ժո­ղո­վուր­դին առ­ջեւ բարձ­րա­ցող հար­ցը ոչ թէ հայ ան­կախ պե­տու­թեան ստեղ­ծումն է ո­չին­չէն, այլ ­ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆԿԱՏԱՐ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՄ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԿԱՄ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԾԵԼՆ Է.....։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի հայ­րե­նա­զուրկ բազ­մու­թեանց եւ հայ­րե­նա­կան հո­ղե­րու հա­յա­զուրկ, այլ կեն­սա­կան տա­րա­ծու­թեանց միա­ցումն ու ամ­բող­ջա­ցու­մը գե­րա­զան­ցօ­րէն գե­րիշ­խան ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ մը հո­վա­նիին տակ»։
«­Հայ­րե­նի՛քն է, հայ­րե­նի՛ հողն է,- որ­քան ալ սահ­մա­նա­փակ իր տա­րո­ղու­թեամբ,- ՊԵՏՈՒԹԻ՛ՒՆՆ Է, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑԻ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆՆ Է.,- որ­քան ալ թե­րի ազ­գա­յին ա­ռու­մով եւ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ու քա­ղա­քա­կան մտա­ծո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր օ­րի­նա­չա­փու­թիւն­նե­րով,- նա­խա­պայ­մանն ու ակ­նաղ­բիւ­րը ա­մէ՛ն բա­նի, ազ­գա­յին ընդ­հան­րա­կան ա­մէ՛ն բա­րի­քի ու վե­րա­փո­խու­թեան»:

Ռուբեն Կարապետյանի ֆեյսբուքյան էջից

Այս խորագրի վերջին նյութերը