Լրահոս

24.09.2010 08:41


ՀԱՄ-ում կա­յա­ցավ մի­ջո­ցա­ռում' նվիր­ված Նախն­յաց Հի­շա­տա­կի օր­վան (Սուրբ Խաչ)

Սեպ­տեմ­բե­րի 23-ին' աշ­նա­նա­յին գի­շե­րա­հա­վա­սա­րին, ժա­մը 17:00-ին Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան կենտ­րո­նա­կան գրա­սեն­յա­կում կա­յա­ցավ մի­ջո­ցա­ռում' նվիր­ված Նախն­յաց Հի­շա­տա­կի օր­վան (Սուրբ Խաչ):

Այդ օ­րը երկ­րում (երկ­րա­յին կյան­քով) ապ­րող­ներն ի­րենց մեջ նո­րո­գում են հա­վեր­ժութ­յան զգա­ցո­ղութ­յու­նը եւ շփվում են նախ­նի­նե­րի հո­գի­նե­րի (երկ­նա­յին կյան­քով ապ­րող­նե­րի) հետ...

Այդ օ­րը հա­րա­բեր­վում են Երկ­նա­յին ու Երկ­րա­յին Հայ­կա­կան Աշ­խարհ­նե­րը եւ վե­րաի­մաս­տա­վոր­վում է Հա­յոց Ա­ռա­քե­լութ­յու­նը' Տիե­զե­րա­կար­գի հա­մա­ձայն...

ՀԱՄ կենտ­րո­նա­կան գրա­սեն­յա­կում կա­տար­վեց նաեւ ծի­սա­կան ա­րա­րո­ղութ­յուն եւ փա­ռա­բան­վե­ցին Հա­յոց Նախ­նիք, Հայ Աստ­ված­ներն ու Տիե­զեր­քի Ա­րա­րի­չը:

Ծի­սա­կան մասն անց­կաց­րե­ցին ՀԱՄ ա­ռաջ­նորդ Ար­մեն Ա­վե­տիս­յա­նը եւ ՀԱՄ Հո­գե­ւոր Հանձ­նախմ­բի քրմի թեկ­նա­ծու­նե­րը:

Վեր­ջում հայ-ա­րի­նե­րը տո­նա­կան ու ծի­սա­կան գի­նե­ձո­նե­րով հի­շե­ցին Հա­յոց բո­լոր Մե­ծե­րին:

ՀԱՄ Լրատ­վա­կան կենտ­րոն

Այս խորագրի վերջին նյութերը